Faydalı Bilgiler

·Açık Araç: platformunda üst yapısı olmayan veya sadece yan kapaklar ve arka kapaklarla donatılmış araç anlamına gelir.

·ADN : Tehlikeli malların Kıta içi Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 

·Ahşap IBC : İç astarı ve uygun hizmet ve yapısal teçhizatı olan, sert ya da katlanır ahşap gövde

·Alıcı : Taşıma sözleşmesine göre malın alıcısı anlamına gelir. Alıcı taşıma sözleşmesinin hükümlerine uygun başka bir üçüncü taraf atarsa, bu taraf ADR nezdinde alıcı kabul edilir. Taşıma işlemi taşıma sözleşmesi olmadan yürütülüyorsa, vardıklarında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletme alıcı kabul edilir.

·Ambalaj : Ambalaj veya büyük ambalaj veya IBC ve onun sevkiyat için hazırlanan elemanlarını içeren ambalajlamanın tamamlanmış ürünü anlamına gelir. Bu terim işbu başlıkta tanımlanan gaz haznelerinin yanı sıra büyüklükleri, kütleleri veya yapılarından ötürü ambalajlanmadan taşınabilen veya kafeslerde, sandıklarda veya elleçleme cihazlarıylataşınabilen nesneleri kapsar. Radyoaktif malzemelerin taşınması haricinde, dökme halinde taşınan maddeler veya tanklarda taşınan maddeler için geçerli değildir.

·Ambalajlayan : tehlikeli malları büyük ambalaj ve orta boy hacimli konteynerler ( IBC’ler ) dahil olma üzere ambalajlara koyan ve gerekirse taşıma için ambalajları hazırlayan işletmedir

·Atıklar : Öngörülen doğrudan bir kullanımı olmayan ama yeniden işleme, çöğe yığma, yakarak bertaraf etme veya başka yöntemlerle elden çıkarma için taşınan maddeler, çözeltiler, karışımlar veya nesnelerdir

·Azami kapasite : Kutuların ve orta boy hacimli konteynerler ( IBC’ler ) dahil, kapların veya ambalajların metre küp veya litre ile ifade edilen azami iç hacmi,

·Başvuru Sahibi : Uygunluk değerlendirmesi durumunda, anlaşmaya taraf ülke olan ülkedeki üretici veya yetkili temsilcisi anlamına gelir. Periyodik muayenelerde, ara muayenelerde ve istisnai denetimlerde başvuru sahibi anlaşmaya taraf olan ülkedeki test tesisi, operatör veya yetkili temsilcisi,

·Boşaltan: Aşağıdakileri gerçekleştiren herhangi bir işletme anlamına gelir:

Konteynerin, yığın konteynerin, MEGC’nin, tank konteynerin veya portatif tankın bir araçtan çıkarılması,

Ambalajlı tehlikeli malların, küçük konteynerlerin veya portatif tankların bir aracın veya konteynerin içinden veya üzerinden boşaltılması,

Tehlikeli malların bir tanktan ( tanker, sökülebilir tank, portatif tank veya tank konteyner ) veya bir tüplü gaz tankerinden, MEMU’dan, MEGC’den veya dökme halinde veya dökme bir kontenerde taşıma için kullanılan bir araçtan, büyük konteynerden veya küçük konteynerden boşaltılması,

 

·CIM : Demiryolları ile Eşya taşımasına ilişkin uluslararası sözleşme ( Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ait Sözleşme’nin ( COTIF ) B Eki ) ( tadil edildiği şekliyle ) 

·CMR : eşyaların karayolundan uluslararası nakliyatı için mukavele sözleşmesi ( Geneva, 19.05.1956), ( tadil edilmiş haliyle)

·CSC : Londra’daki Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO )  tarafından tasnif edilen ve yayımlanan Uluslararası Güvenli Konteyner Anlaşması ( Cenevre, 1972),

·Çok Elemanlı Gaz konteyneri ( MEGC ) : manifoldla birbine bağlı ve bir yüzeye tutturulmuş elemanlar içeren birim anlamına gelir. Silindirler, tüpler, basınç varilleri veya silindir demeti. Ayrıca 2.2.2.1.1’de tanımlanan gazların taşınmasında kullanılan 450 litreden daha fazla kapasiteli tanklar

·Dolduran : Tehlikeli malları bir depoya ( tankere, sökülebilir tanka, portatif tanka veya tank konteynere ) ve/veya bir araca, büyük konteynere veya toptan dökme halinde taşıma için küçük konteynere, bir akülü araca veya MEGC’ye yükleyen herhangi bir işletme,

·Dökme halinde Taşıma : Ambalajlanmamış katı maddelerin veya nesnelerin araçlarda, konteynerlerde, ya da dökme konteynerlerde taşınması anlamına gelir. Bu terime ambalajlanmış maddeler ve tanklarda taşınan maddeler dahil değildir

·Dökme Konteyner : Muhafaza sistemi le doğrudan temas halinde olan katı maddeleri taşıması amaçlanan muhafaza sistemi ( herhangi iç astar veya kaplama dahil ) anlamına gelir. Ambalajlar, orta hacimli konteynerler ( IBC’ler ), büyük ambalajlar ve tanklar dahil değildir.

Dökme konteyner

Sağlam ve tekrar tekrar kullanıma uygun daimi dayanıklı yapı,

Arada tekrar yükleme olmadan, bir veya birden çok taşıma yöntemi ile malları taşımak üzere özel tasarım,

Elleçlemeye hazır olmasını sağlayan düzenekler,

1,0 m3’ten za olmayan kapasite;

Konteyner, açık deniz dökme konteynerleri, çöp konteynerleri, dökme çöp kovaları, takas gövdeleri, tekne şeklinde konteynerler, kayar konteynerler ve araçların yük bölmeleri, dökme konteynerlere örnektir.

·Kapalı dökme konteyner : tamamen kapalı dökme koteyner, sert tavan, yan, ön ve arka duvarları ve zemini olan ( konik tip tabanlar dahil ). Bu terim taşıma esnasında kapatılabilen, tavan, yan ve arka duvarları açık dökme konteynerleri de kapsar. İçerisindeki gaz yada buharın değişimi amaçlı normal taşıma şartları altında içerideki katı maddenin dışarı çıkmasına ve yağmur ve sıçrama sularının içeri girmesine karşı tedbirlerin alındıpı havalandırma delikleriyle donatılmış olabilir,

·Tenteli Dökme konteyner : Sert tabana sahip ( konik tip tabanlar dahil ), yan, ön ve arkaları sert olmayan kaplamayla örtülü üstü açık dökme konteyner,

·Gönderen : Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişi,

·Güvenlik Valfı : Basınçla otomatik olarak çalışan, amacı tankı kabul edilmez derecede aşırı iç basınçtan korumak olan yaylı bir aygıttır,

·Hayvansal Malzeme : hayvan leşleri, hayvan vücudu parçaları veya hayvansal gıdalar anlamına gelir,  

·IAEA : Uluslararası Atom enerji kurumu ( IAEA ) ( International Atomic Energy Agency ), ( IAEA, P.O. Box 100 – A – 1400 Vienna),

·ICAO : Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ( International Civil Aviation Organization ) ( ICAO, 999 university Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada )

·ICAO Teknik Şartnamesi : Tehlikeli malların Havayoluyla Emniyetli Taşınması için teknik şartname anlamına gelir ve Montreal’de Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (International Civil Aviation Organization ) tarafından yayımlanmış olan, Uluslararası Sivil Havacılığa dair Şikago Anlaşmasının 18’inci ekini tamamlar ( Şikago 1944 ),

·IMDG Kodu : 1974’te Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO ) tarafından Londra’da yayınlanan, Deniz Yaşamının Güvenliği ( SOLAS ) Uluslararası Anlaşması’nın Bölüm VII, Kısım A’nın yerine getirilmesi için, Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kanunnamesi’dir, 

·IMO : Uluslararası Denizcilik Örgütü,

·ISO : Uluslararası Standardizasyon Birliği ( International Organization for Standardization )

·Kapalı Araç : kapanabilir bir gövdeye sahip araç,

·SADT : Kendiliğinden Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı ; taşıma sırasında ambalajlardaki maddelerde kendi kendine hızlanan dekompozisyonun görülebileceği en düşük sıcaklık anlamına gelir. SADT’yi saptamaya ve saklama sırasında ısıtmanın etkilerine ilişkin hükümler Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II’de yer alır,

·Konsinye madde : Gönderen tarafından taşınacağı belirtilmiş, herhangi bir ambalaj, ambalajlar veya tehlikeli mal yükü,

·Konteyner

Sağlam ve tekrar tekrar kullanıma uygun daimi dayanıklı yapı,

Yükü bozmadan, bir veya birden çok taşıma aracı ile maddeleri taşımak için özel tasarım,

Özellikle bir taşıma aracından diğerine aktarılırken, hazır istiflemesine ve elleçlemesine izin veren cihazlarla donatılmış,

Doldurması ve boşaltması kolay tasarım,

Radyoaktif malzemelerin taşımasında kullanılan konteynerler hariç, 1m3’ten az olmayan iç hacim

·Açık Konteyner : Üstten açık konteyner veya platform tabanlı konteyner,

·Kontrol Sıcaklığı : Organik Peroksitlerin veya kendi kendine tepkimeye giren maddelerin güvenli bir biçimde taşınabildiği en yüksek sıcaklık anlamına gelir,

·Kritik Güvenlik İndeksi ( CSI ) : Radyoaktif malzemelerin taşınması için, bölünebilen radyoaktif malzeme taşıyan ambalajın, dış ambalajların veya konteynerlerin birikimini kontrol etmek amacıyla atanmış bir sayı değeri anlamına gelir,

·Kurtarma Ambalajı ( SALVAGE ) : Zarar görmüş, hasarlı, sızdıran veya uygun olmayan tehlikeli mal ambalajlarının veya saçılmış veya sızmış tehlikeli malların kurtarılması veya tasfiyesi amaçlı taşıma için içine konuldukları özel bir ambalaj,

·Makara ( Sınıf 1 ) : merkezinde bir mil içeren ve milin uçlarında yan duvarlar da olabilen, plastikten, tahtadan, fiber levhadan, metal veya başka bir uygun maddeden yapılma bir aygıt anlamına gelir. Nesneler ve maddeler mile sarılabilir ve yan duvarlarca tutulabilir,

·Mobil ( gezgin ) patlayıcı üretim birimi ( MEMU ) : Patlayıcı olmayan tehlikeli maddelerden patlayıcı üretmek veya bu maddelere patlayıcı yüklemek için kullanılan bir ünite veya bir üniteye yerleştirilmiş düzenek anlamına gelir. Ünite, pompaların ve ilgili teçhizatların yanı sıra çeşitli tanklar, dökme konteynerler ve süreç teçhizatları içerir. MEMU’da, ambalajlı patlayıcılar için özel bölmeler bulunabilir ( MEMU tanımı “patlayıcı üretmek ve patlayıcı yüklemek” ifadesini içermesine rağmen, MEMU’ların zorunlulukları yalnızca taşıma ile ilgilidir ve patlayıcıların üretimi veya patlayıcı yüklemesi ile ilgili değildir ),

·Nötron radyasyon dedektörü : Nötron ışınımını tespit eden cihaz anlamına gelir. Bu tip cihazda, nötron ışınlarını ölçülebilir bir elektrik sinyaline dönüştüren hermetik olarak kapatılmış içerisinde gaz bulunabilen elektron tüp güç çeviricisi bulunur,

·Overpack ( Dış ambalaj ) : Elleçlenmesi ve istiflenmesi daha kolay bir birim oluşturacak şekilde birleştirilen, bir veya daha fazla ambalajları içeren, bir gönderici tarafından kullanılan ( Radyoaktif malzeme olması durumunda tek bir gönderen tarafından ) bir dış ambalaj anlamına gelir.

Çeşitli ambalajların yerleştirildiği veya istiflendiği ve plastik şerit, sıkıca saracak veya gergin şekilde olacak bir bant veya diğer uygun yöntemlerle sabitlenen palet gibi bir yükleme tablası veya,

Kutu veya sandık gibi bir dış koruyucu ambalaj,

·Radyasyon tespit sistemi: Bileşenler olarak radyasyon detektörleri içeren bir aparat anlamına gelir,

·RID : Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin düzenlemeler ( COTIF’in C Eki ),

·Sıkıştırılmış Petrol Gazı ( LPG ) : Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gaz anlamına gelir. Bu gaz sadece UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 olarak sınıflandırılan düşük hidrokarbonların bir veya birkaçından oluşur ve temelde diğer hidrokarbon gazlarının izleriyle büten, bütan, bütan izomerleri, propan ve propen içerir,

Diğer UN No.larına sınıflandırılan yanıcı gazlar LPG olarak kabul edilmezler,

UN No. 1075 için 2F altındaki Not 2’ye, 2.2.2.3’teki sıvılaştırılmış gazlar tablosunda, UN No. 1965, bakınız.

Sky Bet by bettingy.com